Udostępnij za pośrednictwem


IFeatureCollection.Revision Właściwość

Definicja

Przyrostowy dla każdej modyfikacji i może służyć do weryfikowania buforowanych wyników.

public:
 property int Revision { int get(); };
public int Revision { get; }
member this.Revision : int
Public ReadOnly Property Revision As Integer

Wartość właściwości

Dotyczy