Udostępnij za pośrednictwem


IHttpSendFileFeature.SendFileAsync Metoda

Definicja

Wysyła żądany plik w treści odpowiedzi. Może to obejść interfejs IHttpResponseFeature.Body Stream. Odpowiedź może zawierać wiele zapisów.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ SendFileAsync(System::String ^ path, long offset, Nullable<long> count, System::Threading::CancellationToken cancellation);
public System.Threading.Tasks.Task SendFileAsync (string path, long offset, long? count, System.Threading.CancellationToken cancellation);
abstract member SendFileAsync : string * int64 * Nullable<int64> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SendFileAsync (path As String, offset As Long, count As Nullable(Of Long), cancellation As CancellationToken) As Task

Parametry

path
String

Pełna ścieżka dysku do pliku.

offset
Int64

Przesunięcie w pliku do rozpoczęcia od.

count
Nullable<Int64>

Liczba bajtów do wysłania lub wartość null do wysłania pozostałej części pliku.

cancellation
CancellationToken

Element CancellationToken używany do przerwania transmisji.

Zwraca

Dotyczy