Udostępnij za pośrednictwem


HeaderDictionary.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przechodzi do następnego elementu modułu wyliczającego HeaderDictionary.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

true jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.

Implementuje

Dotyczy