Udostępnij za pośrednictwem


AcceptedAtRoute<TValue>.RouteName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę trasy do użycia do generowania adresu URL.

public string? RouteName { get; }
member this.RouteName : string
Public ReadOnly Property RouteName As String

Wartość właściwości

Dotyczy