Udostępnij za pośrednictwem


IHeaderDictionary.AccessControlMaxAge Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Access-Control-Max-Age nagłówek HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AccessControlMaxAge { get; set; }
member this.AccessControlMaxAge : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AccessControlMaxAge As StringValues

Wartość właściwości

Dotyczy