Udostępnij za pośrednictwem


IHeaderDictionary.AltSvc Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Alt-Svc nagłówek HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AltSvc { get; set; }
member this.AltSvc : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AltSvc As StringValues

Wartość właściwości

Dotyczy