IHeaderDictionary.ProxyAuthenticate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Proxy-Authenticate nagłówek HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues ProxyAuthenticate { get; set; }
member this.ProxyAuthenticate : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property ProxyAuthenticate As StringValues

Wartość właściwości

StringValues

Dotyczy