Udostępnij za pośrednictwem


IHeaderDictionary.Translate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Translate nagłówek HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues Translate { get; set; }
member this.Translate : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property Translate As StringValues

Wartość właściwości

Dotyczy