Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides Przestrzeń nazw

Zawiera typy używane do obsługi przesłonięć metod HTTP.

Klasy

CertificateForwardingMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące, które konwertuje nagłówek przesyłania dalej na certyfikat klienta, jeśli zostanie znaleziony.

CertificateForwardingOptions

Służy do konfigurowania .CertificateForwardingMiddleware

ForwardedHeadersDefaults

Wartości domyślne związane z ForwardedHeadersMiddleware oprogramowaniem pośredniczącym

ForwardedHeadersMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące do przekazywania proxied nagłówków do bieżącego żądania.

HttpMethodOverrideMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące do zastępowania metody HTTP przychodzącego żądania POST.

IPNetwork

Reprezentacja sieci IP na podstawie notacji CIDR.

Wyliczenia

ForwardedHeaders

Flagi do kontrolowania, które usługi przesyłania dalej są przetwarzane.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania metod HTTP, zobacz Konfigurowanie ASP.NET Core do pracy z serwerami proxy i modułami równoważenia obciążenia.