Udostępnij za pośrednictwem


DataProtectorTokenProvider<TUser>.CanGenerateTwoFactorTokenAsync Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą Boolean , czy token wygenerowany przez to wystąpienie może być używany jako token usługi Two Factor Authentication jako operacja asynchroniczna.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ CanGenerateTwoFactorTokenAsync(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ manager, TUser user);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<bool> CanGenerateTwoFactorTokenAsync (Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> manager, TUser user);
abstract member CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
override this.CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Overridable Function CanGenerateTwoFactorTokenAsync (manager As UserManager(Of TUser), user As TUser) As Task(Of Boolean)

Parametry

manager
UserManager<TUser>

Element do pobierania UserManager<TUser> właściwości użytkownika z.

user
TUser

Token TUser został wygenerowany.

Zwraca

Element Task<TResult> reprezentujący wynik zapytania asynchronicznego, zawierający wartość true, jeśli token wygenerowany przez to wystąpienie może służyć jako token usługi Two Factor Authentication, w przeciwnym razie wartość false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda zawsze zwraca wartość false dla wystąpień klasy DataProtectorTokenProvider<TUser>.

Dotyczy