Udostępnij za pośrednictwem


IdentityRoleClaim<TKey>.ToClaim Metoda

Definicja

Tworzy nowe oświadczenie z typem i wartością.

public:
 virtual System::Security::Claims::Claim ^ ToClaim();
public virtual System.Security.Claims.Claim ToClaim ();
abstract member ToClaim : unit -> System.Security.Claims.Claim
override this.ToClaim : unit -> System.Security.Claims.Claim
Public Overridable Function ToClaim () As Claim

Zwraca

Dotyczy