Udostępnij za pośrednictwem


RoleStore<TRole,TContext,TKey,TUserRole,TRoleClaim>.AutoSaveChanges Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia flagę wskazującą, czy zmiany powinny być utrwalane po wywołaniu metody CreateAsync, UpdateAsync i DeleteAsync.

public:
 property bool AutoSaveChanges { bool get(); void set(bool value); };
public bool AutoSaveChanges { get; set; }
member this.AutoSaveChanges : bool with get, set
member this.AutoSaveChanges : bool with get, set
Public Property AutoSaveChanges As Boolean

Wartość właściwości

Wartość True, jeśli zmiany powinny być automatycznie utrwalane, w przeciwnym razie wartość false.

Dotyczy