Udostępnij za pośrednictwem


UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken>.GetPasswordHashAsync Metoda

Definicja

Pobiera skrót hasła dla użytkownika.

public virtual System.Threading.Tasks.Task<string> GetPasswordHashAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member GetPasswordHashAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
override this.GetPasswordHashAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Overridable Function GetPasswordHashAsync (user As TUser, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of String)

Parametry

user
TUser

Użytkownik pobiera skrót hasła.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Element Task<TResult> zawierający skrót hasła dla użytkownika.

Implementuje

Dotyczy