Udostępnij za pośrednictwem


SignInManager<TUser>.Logger Właściwość

Definicja

Pobiera informacje używane do rejestrowania ILogger komunikatów z menedżera.

protected public:
 virtual property Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ Logger { Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ value); };
public:
 virtual property Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ Logger { Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ value); };
protected internal virtual Microsoft.Extensions.Logging.ILogger Logger { get; set; }
public virtual Microsoft.Extensions.Logging.ILogger Logger { get; set; }
member this.Logger : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger with get, set
Protected Friend Overridable Property Logger As ILogger
Public Overridable Property Logger As ILogger

Wartość właściwości

Używany do rejestrowania ILogger komunikatów z menedżera.

Dotyczy