Udostępnij za pośrednictwem


ExternalLoginModel.ProviderDisplayName Właściwość

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public string ProviderDisplayName { get; set; }
public string? ProviderDisplayName { get; set; }
member this.ProviderDisplayName : string with get, set
Public Property ProviderDisplayName As String

Wartość właściwości

Dotyczy