Udostępnij za pośrednictwem


EmailModel.Input Właściwość

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika usługi ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

[Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty]
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel Input { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty>]
member this.Input : Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel with get, set
Public Property Input As EmailModel.InputModel

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy