Udostępnij za pośrednictwem


GenerateRecoveryCodesModel.OnGetAsync Metoda

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult> OnGetAsync ();
abstract member OnGetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult>
override this.OnGetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult>
Public Overridable Function OnGetAsync () As Task(Of IActionResult)

Zwraca

Dotyczy