Udostępnij za pośrednictwem


ManageNavPages.Email Właściwość

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika usługi ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public static string Email { get; }
static member Email : string
Public Shared ReadOnly Property Email As String

Wartość właściwości

Dotyczy