Udostępnij za pośrednictwem


UserStoreBase<TUser,TKey,TUserClaim,TUserLogin,TUserToken>.CreateUserClaim Metoda

Definicja

Wywołana w celu utworzenia nowego wystąpienia klasy IdentityUserClaim<TKey>.

protected:
 virtual TUserClaim CreateUserClaim(TUser user, System::Security::Claims::Claim ^ claim);
protected virtual TUserClaim CreateUserClaim (TUser user, System.Security.Claims.Claim claim);
abstract member CreateUserClaim : 'User * System.Security.Claims.Claim -> 'UserClaim
override this.CreateUserClaim : 'User * System.Security.Claims.Claim -> 'UserClaim
Protected Overridable Function CreateUserClaim (user As TUser, claim As Claim) As TUserClaim

Parametry

user
TUser

Skojarzony użytkownik.

claim
Claim

Skojarzone oświadczenie.

Zwraca

TUserClaim

Dotyczy