AcceptVerbsAttribute.HttpMethods Właściwość

Definicja

Pobiera metody HTTP obsługiwane przez akcję.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ HttpMethods { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<string> HttpMethods { get; }
member this.HttpMethods : seq<string>
Public ReadOnly Property HttpMethods As IEnumerable(Of String)

Wartość właściwości

IEnumerable<String>

Implementuje

Dotyczy