Udostępnij za pośrednictwem


ActionContext.ModelState Właściwość

Definicja

Pobiera klasę ModelStateDictionary.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelStateDictionary ^ ModelState { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelStateDictionary ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary ModelState { get; }
member this.ModelState : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateDictionary
Public ReadOnly Property ModelState As ModelStateDictionary

Wartość właściwości

Dotyczy