Udostępnij za pośrednictwem


IFilterModel.Filters Właściwość

Definicja

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^> ^ Filters { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata> Filters { get; }
member this.Filters : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata>
Public ReadOnly Property Filters As IList(Of IFilterMetadata)

Wartość właściwości

Dotyczy