Udostępnij za pośrednictwem


PageApplicationModel.PageType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia TypeInfo stronę Razor.

public:
 property System::Reflection::TypeInfo ^ PageType { System::Reflection::TypeInfo ^ get(); void set(System::Reflection::TypeInfo ^ value); };
public System.Reflection.TypeInfo PageType { get; set; }
member this.PageType : System.Reflection.TypeInfo with get, set
Public Property PageType As TypeInfo

Wartość właściwości

Dotyczy