Udostępnij za pośrednictwem


PageConventionCollection.AddFolderRouteModelConvention Metoda

Definicja

Tworzy i dodaje element IPageRouteModelConvention , który wywołuje akcję na PageRouteModel wystąpieniach dla wszystkich stron w określonym folderze.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageRouteModelConvention ^ AddFolderRouteModelConvention(System::String ^ folderPath, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageRouteModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention AddFolderRouteModelConvention (string folderPath, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> action);
member this.AddFolderRouteModelConvention : string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention
Public Function AddFolderRouteModelConvention (folderPath As String, action As Action(Of PageRouteModel)) As IPageRouteModelConvention

Parametry

folderPath
String

Ścieżka folderu względem katalogu głównego Stron Razor. Na przykład: /Users/

action
Action<PageRouteModel>

Element Action.

Zwraca

Dodano element IPageApplicationModelConvention.

Dotyczy