Udostępnij za pośrednictwem


ActionExecutedContext.Controller Właściwość

Definicja

Pobiera wystąpienie kontrolera zawierające akcję.

public:
 virtual property System::Object ^ Controller { System::Object ^ get(); };
public virtual object Controller { get; }
member this.Controller : obj
Public Overridable ReadOnly Property Controller As Object

Wartość właściwości

Dotyczy