Udostępnij za pośrednictwem


PageHandlerSelectedContext Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy PageHandlerExecutedContext.

public:
 PageHandlerSelectedContext(Microsoft::AspNetCore::Mvc::RazorPages::PageContext ^ pageContext, System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^> ^ filters, System::Object ^ handlerInstance);
public PageHandlerSelectedContext (Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.PageContext pageContext, System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata> filters, object handlerInstance);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerSelectedContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.PageContext * System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata> * obj -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerSelectedContext
Public Sub New (pageContext As PageContext, filters As IList(Of IFilterMetadata), handlerInstance As Object)

Parametry

pageContext
PageContext

Element PageContext skojarzony z bieżącym żądaniem.

filters
IList<IFilterMetadata>

Zestaw filtrów skojarzonych ze stroną.

handlerInstance
Object

Wystąpienie programu obsługi skojarzone ze stroną.

Dotyczy