Udostępnij za pośrednictwem


FromHeaderAttribute.BindingSource Właściwość

Definicja

Pobiera klasę BindingSource.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ BindingSource { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource BindingSource { get; }
member this.BindingSource : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource
Public ReadOnly Property BindingSource As BindingSource

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy