Udostępnij za pośrednictwem


ICompatibilitySwitch.IsValueSet Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą Value , czy właściwość została ustawiona.

public:
 property bool IsValueSet { bool get(); };
public bool IsValueSet { get; }
member this.IsValueSet : bool
Public ReadOnly Property IsValueSet As Boolean

Wartość właściwości

Uwagi

Jest to używane przez infrastrukturę zgodności w celu ustalenia, czy deweloper aplikacji ustawił jawnie wartość skojarzona z tym przełącznikiem.

Dotyczy