Udostępnij za pośrednictwem


DefaultModelBindingContext.Model Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość modelu dla bieżącej operacji.

public:
 virtual property System::Object ^ Model { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public override object Model { get; set; }
public override object? Model { get; set; }
member this.Model : obj with get, set
Public Overrides Property Model As Object

Wartość właściwości

Dotyczy