Udostępnij za pośrednictwem


DefaultModelBindingMessageProvider.MissingKeyOrValueAccessor Właściwość

Definicja

Komunikat o błędzie system powiązania modelu dodaje, gdy klucz lub wartość elementu KeyValuePair<TKey,TValue> jest powiązana, ale nie obie.

public:
 virtual property Func<System::String ^> ^ MissingKeyOrValueAccessor { Func<System::String ^> ^ get(); };
public override Func<string> MissingKeyOrValueAccessor { get; }
member this.MissingKeyOrValueAccessor : Func<string>
Public Overrides ReadOnly Property MissingKeyOrValueAccessor As Func(Of String)

Wartość właściwości

Wartość domyślna String to "Wymagana jest wartość".

Dotyczy