Udostępnij za pośrednictwem


DefaultModelMetadata.BinderModelName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę modelu, jeśli zostanie określony jawnie przy użyciu polecenia IModelNameProvider.

public:
 virtual property System::String ^ BinderModelName { System::String ^ get(); };
public override string BinderModelName { get; }
public override string? BinderModelName { get; }
member this.BinderModelName : string
Public Overrides ReadOnly Property BinderModelName As String

Wartość właściwości

Dotyczy