Udostępnij za pośrednictwem


ModelMetadata.IsBindingAllowed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy wartość modelu może być powiązana przez powiązanie modelu. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy bieżące wystąpienie reprezentuje właściwość.

public:
 abstract property bool IsBindingAllowed { bool get(); };
public abstract bool IsBindingAllowed { get; }
member this.IsBindingAllowed : bool
Public MustOverride ReadOnly Property IsBindingAllowed As Boolean

Wartość właściwości

Uwagi

Jeśli true wartość modelu jest uznawana za obsługiwaną przez powiązanie modelu i można je ustawić na podstawie podanych danych wejściowych w żądaniu.

Dotyczy