Udostępnij za pośrednictwem


RouteValueProvider.GetValue(String) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt wartości przy użyciu określonego klucza.

public:
 override Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ValueProviderResult GetValue(System::String ^ key);
public override Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult GetValue (string key);
override this.GetValue : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult
Public Overrides Function GetValue (key As String) As ValueProviderResult

Parametry

key
String

Klucz obiektu wartości do pobrania.

Zwraca

Obiekt wartości dla określonego klucza. Jeśli dokładny klucz nie zostanie znaleziony, None.

Dotyczy