Udostępnij za pośrednictwem


ValidationVisitor.VisitChildren(IValidationStrategy) Metoda

Definicja

Zweryfikuj wszystkie węzły podrzędne przy użyciu określonej strategii.

protected:
 virtual bool VisitChildren(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IValidationStrategy ^ strategy);
protected virtual bool VisitChildren (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy strategy);
abstract member VisitChildren : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy -> bool
override this.VisitChildren : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy -> bool
Protected Overridable Function VisitChildren (strategy As IValidationStrategy) As Boolean

Parametry

strategy
IValidationStrategy

Strategia walidacji.

Zwraca

true jeśli wszystkie elementy podrzędne są prawidłowe, w przeciwnym razie false.

Dotyczy