Udostępnij za pośrednictwem


MetadataReferenceFeature.MetadataReferences Właściwość

Definicja

MetadataReference Pobiera wystąpienia.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::CodeAnalysis::MetadataReference ^> ^ MetadataReferences { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::CodeAnalysis::MetadataReference ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.CodeAnalysis.MetadataReference> MetadataReferences { get; }
member this.MetadataReferences : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.CodeAnalysis.MetadataReference>
Public ReadOnly Property MetadataReferences As IList(Of MetadataReference)

Wartość właściwości

Dotyczy