Udostępnij za pośrednictwem


CacheTagHelperBase.VaryByRoute Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozdzielany przecinkami zestaw parametrów danych trasy, aby zmienić buforowany wynik.

public:
 property System::String ^ VaryByRoute { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("vary-by-route")]
public string VaryByRoute { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("vary-by-route")>]
member this.VaryByRoute : string with get, set
Public Property VaryByRoute As String

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy