Udostępnij za pośrednictwem


ValidationMessageTagHelper.Order Właściwość

Definicja

Po wykonaniu ITagHelperzestawu s ich ' Init(TagHelperContext)s są najpierw wywoływane w określonym Order; następnie ich ' ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput)s są wywoływane w określonym Order. Najpierw są wykonywane niższe wartości.

public:
 virtual property int Order { int get(); };
public override int Order { get; }
member this.Order : int
Public Overrides ReadOnly Property Order As Integer

Wartość właściwości

Dotyczy