Udostępnij za pośrednictwem


CodeWriter.Builder Właściwość

Definicja

public:
 property System::Text::StringBuilder ^ Builder { System::Text::StringBuilder ^ get(); };
public System.Text.StringBuilder Builder { get; }
member this.Builder : System.Text.StringBuilder
Public ReadOnly Property Builder As StringBuilder

Wartość właściwości

Dotyczy