Udostępnij za pośrednictwem


EditorHints Wyliczenie

Definicja

Przestroga

This class is obsolete and will be removed in a future version.

Ta klasa jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłej wersji.

To wyliczenie obsługuje bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class EditorHints
[System.Flags]
public enum EditorHints
[System.Flags]
[System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")]
public enum EditorHints
[<System.Flags>]
type EditorHints = 
[<System.Flags>]
[<System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")>]
type EditorHints = 
Public Enum EditorHints
Dziedziczenie
EditorHints
Atrybuty

Pola

None 0

Należy użyć domyślnego zachowania edytora znaczników lub kodu dla uzupełniania instrukcji. Edytory zawsze mogą używać domyślnego zachowania, nawet jeśli zakres jest oznaczony inną etykietą CompletionType.

VirtualPath 1

Wskazuje, że ukończenie ścieżki wirtualnej powinno być używane dla tego zakresu, jeśli edytor go obsługuje. Edytory nie muszą obsługiwać tego trybu uzupełniania i będą używać domyślnego zachowania (EditorHints.None), jeśli nie obsługują tego trybu.

Dotyczy