Udostępnij za pośrednictwem


TagHelperContent.Append(String) Metoda

Definicja

unencoded Dołącza do istniejącej zawartości.

public:
 abstract Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContent ^ Append(System::String ^ unencoded);
public abstract Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContent Append (string unencoded);
abstract member Append : string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContent
Public MustOverride Function Append (unencoded As String) As TagHelperContent

Parametry

unencoded
String

Element String do dołączenia.

Zwraca

Odwołanie do tego wystąpienia po zakończeniu operacji dołączania.

Dotyczy