Udostępnij za pośrednictwem


TagHelperContent.CopyTo(IHtmlContentBuilder) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartą zawartość tego IHtmlContentContainer elementu do builderelementu .

public:
 abstract void CopyTo(Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContentBuilder ^ destination);
public abstract void CopyTo (Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContentBuilder destination);
abstract member CopyTo : Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContentBuilder -> unit
Public MustOverride Sub CopyTo (destination As IHtmlContentBuilder)

Parametry

destination
IHtmlContentBuilder

Implementuje

Dotyczy