CompositeEndpointDataSource.GetGroupedEndpoints(RouteGroupContext) Metoda

Definicja

Endpoint Pobierz wystąpienia dla tego EndpointDataSource określonego Prefix parametru i Conventions.

public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Http.Endpoint> GetGroupedEndpoints (Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupContext context);
override this.GetGroupedEndpoints : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteGroupContext -> System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Http.Endpoint>
Public Overrides Function GetGroupedEndpoints (context As RouteGroupContext) As IReadOnlyList(Of Endpoint)

Parametry

context
RouteGroupContext

Szczegółowe informacje na temat sposobu grupowania zwracanych Endpoint wystąpień oraz odwołania do usług aplikacji.

Zwraca

IReadOnlyList<Endpoint>

Zwraca kolekcję Endpoint wystąpień tylko do odczytu, biorąc pod uwagę określoną grupę Prefix i Conventions.

Dotyczy