Udostępnij za pośrednictwem


UrlMatchingNode.IsCatchAll Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten węzeł reprezentuje przechwycenie wszystkich segmentów.

public:
 property bool IsCatchAll { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsCatchAll { get; set; }
member this.IsCatchAll : bool with get, set
Public Property IsCatchAll As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy