Udostępnij za pośrednictwem


IHubCallerClients.Caller Właściwość

Definicja

Pobiera serwer proxy, który może służyć do wywoływania metod na wywołującym kliencie i odbierania wyników.

public virtual Microsoft.AspNetCore.SignalR.ISingleClientProxy Caller { get; }
member this.Caller : Microsoft.AspNetCore.SignalR.ISingleClientProxy
Public Overridable ReadOnly Property Caller As ISingleClientProxy

Wartość właściwości

Obiekt wywołujący klienta.

Dotyczy