UpdateManifestForBrowserApplication.HostInBrowser Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która wskazuje, czy zmodyfikować manifest aplikacji, aby uwzględnić < element hostInBrowser/. >

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property bool HostInBrowser { bool get(); void set(bool value); };
[Microsoft.Build.Framework.Required]
public bool HostInBrowser { get; set; }
[<Microsoft.Build.Framework.Required>]
member this.HostInBrowser : bool with get, set
Public Property HostInBrowser As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

truew celu zmodyfikowania manifestu aplikacji w celu < dołączyć element hostInBrowser/; > w przeciwnym razie false .

Atrybuty

Dotyczy