CosmosQueryEventData.LogSensitiveData Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy aplikacja zezwala na rejestrowanie poufnych danych.

public virtual bool LogSensitiveData { get; }
member this.LogSensitiveData : bool
Public Overridable ReadOnly Property LogSensitiveData As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy