DbTransactionInterceptor.TransactionFailedAsync Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy użycie elementu DbTransaction nie powiodło się z wyjątkiem.

public virtual System.Threading.Tasks.Task TransactionFailedAsync (System.Data.Common.DbTransaction transaction, Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData eventData, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member TransactionFailedAsync : System.Data.Common.DbTransaction * Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.TransactionFailedAsync : System.Data.Common.DbTransaction * Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.TransactionErrorEventData * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function TransactionFailedAsync (transaction As DbTransaction, eventData As TransactionErrorEventData, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

transaction
DbTransaction

Transakcja.

eventData
TransactionErrorEventData

Kontekstowe informacje o połączeniu i transakcji.

cancellationToken
CancellationToken

Element CancellationToken do obserwowania podczas oczekiwania na ukończenie zadania.

Zwraca

Reprezentująca Task operację asynchroniczną.

Implementuje

Wyjątki

Jeśli element CancellationToken zostanie anulowany.

Dotyczy