ILoggingOptions.IsSensitiveDataLoggingWarned Właściwość

Definicja

Ta flaga jest ustawiana po wydaniu ostrzeżenia, IsSensitiveDataLoggingEnabled aby uniknąć ponownego rejestrowania ostrzeżenia.

public bool IsSensitiveDataLoggingWarned { get; set; }
member this.IsSensitiveDataLoggingWarned : bool with get, set
Public Property IsSensitiveDataLoggingWarned As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy