IndentedStringBuilder.Clear Metoda

Definicja

Resetuje tego konstruktora gotowego do utworzenia nowego ciągu.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder Clear ();
abstract member Clear : unit -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder
override this.Clear : unit -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IndentedStringBuilder
Public Overridable Function Clear () As IndentedStringBuilder

Zwraca

Ten konstruktor umożliwia łączenie dodatkowych wywołań.

Dotyczy