Udostępnij przez


IndentedStringBuilder.IndentCount Właściwość

Definicja

Pobiera bieżący poziom wcięcia.

public virtual int IndentCount { get; }
member this.IndentCount : int
Public Overridable ReadOnly Property IndentCount As Integer

Wartość właściwości

Bieżący poziom wcięcia.

Dotyczy